Slutrapport - Nystart Siljan AirPark

Anybody can read this forum but only registered Guests can add Posts !

Moderator: lindingmar

johanhammarstrom
SAPS Brilliant Member
Posts: 1007
Joined: Sun Mar 08, 2009 9:04 pm

Slutrapport - Nystart Siljan AirPark

Postby johanhammarstrom » Tue Nov 03, 2009 11:45 pm

Hej

För er information så har Carl Rönn nu slutrapporterat "Nystart Siljan AirPark" -projektet som gick ut på att färdigställa taxibanor i området. Ett väl genomfört projekt! Stort tack till alla som varit delaktiga i detta.

Se bilaga.

Mvh

Johan Hammarström
Ordförande Siljan AirPark Samfällighetsförening

Slutrapport
Projekt Nystartgruppen Siljan AirPark

Journalnummer 2009-1116
Kundnummer W 58751. Sammanfattning

Landsbygdsutvecklingsprojektet Nystartgruppen Siljan AirPark har bedrivits under perioden 2009-05-01 till och med 2009-10-01. Kostnader som uppstått före eller efter denna period hänvisar vi inte till detta projekt. Projektet har rört investeringar i infrastruktur som varit nödvändiga för den fortsatta utvecklingen av besöksmålet, arbetsplatsen och samhället Siljan AirPark.

2. Bakgrund.

Bakgrunden till projektet är en gemensam vilja från intressenterna på Siljansnäs flygfält att färdigställa flygfältet med dess gemensamma infrastruktur vilket är en förutsättning för att kunna gå vidare med aktiviteter och projekt med syfte att förverkliga ”Vision 2015”. Hela flygfältsområdet kallas Siljan AirPark. http://www.siljanairpark.se


3. Syfte och målgrupp.

Syftet med projektet rent fysiskt har framför allt varit att färdigställa de så kallade taxibanorna som kopplar ihop flygbyn med resten av flygfältet. Det har varit ett arbetsmoment som legat ofärdigt sedan sommaren 2007 då det enligt den ursprungliga planen skulle ha varit klart. Ett annat perspektiv och syfte med projektet har varit att på ett kraftfullt sätt återstarta verksamheten på Siljan AirPark då verksamheten till stora delar legat nere sedan 2007. Genom projektet har vi kunnat bekräfta att vi klarat av att slutföra arbetet och att myndigheten (Länsstyrelsen/Jordbruksverket) stöder verksamheten vilket har ingjutit ny optimism och energi i Siljan AirPark.

Det finns i princip två målgrupper i projektet. Samfälligheten där flygklubb och flygby ingår, där effekt och synligt resultat varit omedelbar. De 46 fastighetsägarna kommer till ca 33 % från Mälardalen, ca 33 % övriga Sverige och ca 33 % övriga Europa. Denna målgrupp består inte bara av medelålders män som man kanske skulle kunna anta, utan engagemanget och behoven gäller oftast hela familjen. Den andra målgruppen är besökarna till Siljan AirPark. Besökare kommer idag antingen med flyg eller bil varav ca 200 personer idag är medlemmar i flygklubben. En grov uppskattning av fördelningen är att det kommer ca 25 % kommer från Dalarna, ca 25 % från Mälardalen, ca 25 % från övriga Sverige och ca 25 % från övriga Europa. Projektet Nystartgruppen Siljan AirPark har varit en förutsättning för att kunna gå vidare med målsättning att utveckla Siljan AirPark som besöksmål.
4. Projektets mål

Projektets operativa mål:

Det operativa målet har varit att färdigställa taxibanor och övriga anslutande ytor och därmed kunnat betrakta Siljan AirPark som färdigbyggd och inviga denna höst 2009.

Utfall: Samtliga taxibanor är idag färdigbyggda. Vissa enstaka markytor som ansluter till taxibanorna är vid denna rapports upprättande ännu inte helt färdiga och sådda med gräs. En bidragande orsak till förseningarna har varit den periodvis ovanligt regniga sommaren då gräv- och lastmaskiner inte alltid kunnat köra på den vattensjuka och låglänta marken på fältet. Dessa förseningar påverkar dock inte övriga aktiviteter.

Projektets strategiska mål:

Utveckla företag med färre än 10 anställda.
I Siljan AirPark har vi formerat en företagarförening och räknar med att Siljan AirPark kommer vara den största arbetsgivaren, efter kommunen, i Siljansnäs 2015. Dels genom turistattraktionen Siljan Flying Circus och dels genom etableringen av flera mindre företag.

Främja turismen på landsbygden
Projektet är en förutsättning för att kunna utveckla besöksnäring och samverkan både på Siljan AirPark och med andra aktörer regionalt och nationellt. Turistattraktionen Siljan Flying Circus är planerad att bli en upplevelseanläggning som är en kombinerad teater, museum och aktivitetscentrum.

Förnya och utveckla bygden
Siljan AirPark är ett tematiskt samhälle integrerat i det befintliga samhället som aktivt bidrar till att utveckla bygden med både inflyttning och entreprenörskap.

Utfall: Med de nya ägarna till fastigheten Siljan Flying Circus så arbetar vi idag med målsättningen att kunna öppna anläggningen för besökare under juli 2010. I en gallup som gjordes inom föreningen under september så angav över 50 % att man antingen redan är eller avser att etablera sig som företagare. Flera fastighetsägare i samfälligheten har aviserat att man har som målsättning att etablera verksamhet på Siljan AirPark. Den första personen har nu även skrivit sig som boende i Siljan AirPark, en tysk flygkapten. Även här har flera ambitionen att på sikt bosätta sig primärt i byn. Sammanfattningsvis så har projektet haft en avgörande betydelse för återstarten av Siljan AirPark. Hur vi långsiktigt kommer att uppnå våra mål är dock för tidigt att säga. Vi arbetar vid denna rapports skrivande med organiserandet av ett antal olika utvecklingsprojekt samt planering för den fortsatta utvecklingen.

5. Genomförande och tidsplan

A. Projektledning med styrgrupp. Styrgruppen skulle bestå av representanter för fastighetsägarna på Siljan AirPark. Med andra ord skulle det finnas en representant från Flygklubben (utöver projektledaren), minst en från samfällighetsföreningen samt en person från de nya ägarna av fastigheten Siljan Flying Circus, Hultsfred Airport AB. Varje person har haft kontaktansvaret tillbaka till respektive organisation.

B. Arbetsgrupp. Förberedande arbete organiserades i en arbetsgrupp och till projektet tillsattes en projektgrupp. Medlemmar i arbetsgruppen kunde även vara medlem i styrgruppen.

C. Referensgrupp. I detta arbete använde vi vår gemensamma hemsida http://www.siljanairpark.se

Hemsidan är verktyget och mötesplatsen för både projektledare, styrgrupp, arbetsgruppen samt referensgrupp. Referensgruppen består av samtliga enskilda medlemmar i Siljan AirPark samfällighet samt näringslivschefen från Leksands kommun.

Utfall: Organiserandet av arbetet har fungerat väl enligt plan. Samtliga grupper A, B och C har fungerat som tänkt.

I stort sett har även tidsplanen kunnat hållas. En tidig förhoppning var att taxibanorna skulle kunna användas till midsommar, men vi insåg tidigt att en realistisk målsättning var att inviga dessa och hela AirParken i samband med den årliga flygträffen Kräftstjärtsvängen andra helgen i augusti, vilket vi även kunde göra. De arbeten som då var kvar var bland annat en del av de anslutande jordytorna samt bortforslande av schaktmassor. Denna del av arbetet har däremot tagit mer tid och kostat mer än vi räknat med. De nu kvarvarnade arbetsmomenten ligger dock utanför projektets budget.

6. Spridning av projektets resultat

Vi avsåg att i huvudsak använda hemsidan för att synliggöra det löpande resultatet samt även redovisa detta under flygklubbens flygträff i augusti samt i flygklubbens medlemstidning. Utöver detta räknade vi med att lokal media samt flygmedia skulle skriva om vad som sker på flygfältet.
Beträffande spridningen av resultat så är övriga Sverige målgrupp med de 2 kommuner (Gagnef och Hultsfred) som redan har godkända detaljplaner för AirParks och vilja att exploatera sina flygplatser samt de ytterligare ca 10 kommuner som visat intresse och potentiellt kan dra nytta av vår erfarenhet.

Utfall: Det har fungerat som planerat med informationsspridningen. Att Siljan AirPark åter på allvar har börjat utvecklas har positivt påverkat intressent från både myndigheter, övriga organisationer och allmänhet.

7. Projektets finansiering

Finansieringen av projektet har utöver bidraget från Länsstyrelsen/Jordbruksverket varit de enskilda fastighetsägarna i samfälligheten. Denna finansiering har bestått av att alla 44 medlemmar lagt in 10 000 kr vardera samt att samfälligheten tagit upp lån på resterande del.

Kostnadsbudget

Organisation Typ av insats Kostnad inklusive moms
Siljan Schakt AB Underarbeten 792 000 kr
NCC AB Asfalteringar 511 000 kr
Flygklubb/Samfällighet Övriga arbeten 97 000 kr

Utfall

Organisation Typ av insats Kostnad inklusive moms
Siljan Schakt AB Underarbeten 906 250 kr
NCC AB Asfalteringar 539 700 kr
Flygklubb/Samfällighet Övriga arbeten Görs färdigt utanför projektbudget

Som synes så har projektbudget på 1 400 000 kr uppfyllts redan med de arbeten som utfördes av Siljan Schakt AB och NCC AB i fas 1. Anledningen att utfallet blev något högre är att vissa kompletterande ytor tillkom som vi valde att asfaltera. Beträffande ”Övriga arbeten” som flygklubb och samfällighet ansvarat för så återkommer rapporten till denna punkt under de horisontella målen.

8. Projektets arbetssätt

Arbetet har delats upp i tre olika faser:

Fas 1.

Siljan Schakt AB utför kvarvarande underarbete till taxibanor och gångvägar.
NCC AB asfalterar de ytor som skall asfalteras. Avslutades till första juli.

Fas 2.

I egen regi har vi utfört utschaktning, tilljämning och utfyllnad med matjord, sått gräsfrö och planterat träd längs taxibanor och gator. I samband med detta har även vissa justeringar gjorts av dräneringsbrunnar och diken. Detta ganska omfattande arbete påbörjades under juli månad och pågår fortfarande. Vid denna rapports skrivande så återstår mindre än 5 % av arbetet.

Fas 3.

Tillsammans med den lokala jordbrukaren räknade vi med att i samband med höstbruk kunna bereda resterande ytor där vi sår vallfrö. Denna punkt har vi inte hunnit utföra utan räknar med att göra det under våren.


9. Slutsats och rekommendationer

Vår slutsats är att projektet lyckats och har uppnått målsättningarna. En erfarenhet är att beträffande mark- och anläggningsjobb så är de delar som går att beräkna ganska exakt de som sedan kan hålla tids och budgetramar medan de kompletterande arbetena där det inte går att räkna exakt tenderar att spräcka de kalkyler man ändå upprättar.

Bidraget från Länsstyrelsen/Jordbruksverket har haft en avgörande betydelse för projektet, då det dels har gett oss möjlighet att göra vissa andra viktiga insatser på samt kanske framför allt därför att det haft stor psykologisk betydelse.

En generell rekommendation eller reflektion från Siljan AirPark till myndigheten är att punktinsatser som denna kan vara av avgörande betydelse de gånger huvudmannen inte är en kommun eller annan offentlig aktör. Nyskapande verksamhet med inslag av ny infrastruktur är oerhört svår att finansiera när den inte har en offentlig projektägare. Samtidigt kommer sällan riktigt nyskapande riskprojekt från den offentliga sektorn.10. Kontaktpersoner

Projektledare:
Carl Rönn ………………………………………………………
070-368 28 11
carl.ronn@gmail.com

Projektadministration
Siljan AirPark samfällighet:
Fredrik Pellebergs ……………………………………………………….
070-317 18 56
fredrik.pellebergs@telia.com

Projektadministration
Siljansnäs flygklubb:
Olle Sjögren ………………………………………………………..
070-22 37 557
olle.sjogren@sdrf.se

Genomgång av de horisontella målen

1. Miljö

Miljöfrågan är kontroversiell beträffande flyg. Främst har flyg setts som ett miljöproblem ur bullersynpunkt men på senare tid har även aspekten med emissioner och förbrukning av ändliga petroleumresurser tillkommit som uppmärksammat miljöproblem. Visserligen är allmänflygets påverkan mycket liten och kan jämföras med påverkan från fritidsbåtar, men även om vi är små och få, så riskerar vi att betraktas som små och få miljöbusar.

Vi på Siljan Airpark är väl medvetna om denna aspekt och flera av oss är engagerade i dessa frågor. Utvecklingen går trots allt generellt mot tystare och renare flygplan. Dieseldrivna flygplan som kan köras på miljödiesel finns idag och utprovas på flera håll. Helt eldrivna flygplan räknar vi med inom en relativt nära framtid vara tillgängliga när det gäller små sportflygplan. På dessa områden vill Siljan AirPark vara med och driva utvecklingen. Som exempel har vi en tid arbetat med att organisera ett Interreg-projekt med Norge där vi tillsammans utvecklar och bygger 4 st. eldrivna racingflygplan som demonstrationsprojekt. Dessa skall byggas enligt School at Work-modellen med partners i Hedmark fylke.

En annan lokal miljöaspekt är utformning och driften av Siljan AirPark. Boendemiljön och miljön för besökare måste uppfylla samhällets och våra egna krav. Detta rör både bullerfrågor såväl som hanterandet av olika typer av avfall och att miljön är attraktiv och inbjudande.

Vi är väl medvetna även om detta och dessa aspekter finns med i alla beslutsunderlag som rör investeringar och aktiviteter.

Utfall/kommentar: Vi räknar med att på denna punkt kunna lämna in en bra ansökan vid utlysningsperioden som avslutas i början av februari 2010. Vi har besökt Elverum och Tynset vid ett flertal tillfällen under året.
2. Jämställdhet

Flyg och flygsport är, och har alltid varit, något som i huvudsak intresserat pojkar och män. Det har sedan flygets barndom alltid funnits kvinnor som med framgång engagerat sig för flyg, men de har alltid varit en liten minoritet. Problemet eller frågan om hur man skall kunna nå ut till flickor och kvinnor har alltid ställts, speciellt inom allmänflyget.

Vi ser lite annorlunda på saken. Problemet är inte att flyget inte når ut, problemet är att flyget inte är tillräckligt attraktivt. Det är alldeles för gubbigt och ”nördigt”. Frågan eller problemet är snarare att verka för att flyget blir tillräckligt attraktivt inte bara för nördiga pojkar och gubbar, utan även för kvinnor och flickor. Det ska dessutom vara attraktivt för alla människor, inte bara nördar.

Projektet School at Work som ligger till grund för Siljan AirPark var ett Equal-projekt finansierat av Europeiska socialfonden. Vårt mål är att fortsätta att vidare utveckla verksamheten i linje med intentionerna från detta projekt där jämställdhetsfrågan var en central fråga.

Idén och syftet med att skapa en flygteater där flygplanen endast är en del av rekvisitan är bland annat därför att verksamheten breddas och då kan locka även flickor och kvinnor. Att arbeta med ett i grunden socialt och kulturellt perspektiv ger verksamheten en annan dimension.

Ett annat led i detta perspektiv är just skapandet av byn Siljan AirPark, vilket enligt detaljplan är ett samhälle designat för permanentboende. Detta ställer automatiskt krav på att verksamheten och den sociala miljön skall fungera för alla, oavsett kön.

Utfall: Processen har inte varit enkönad utan det har tämligen väl fungerat med att flera kvinnor i AirParken har varit engagerade. Själva gräv- och asfalteringsarbetet är väl kanske inte så mycket att orda om, men det intressanta är hur vidare prioriteringar och utformning skall se ut. Ett konkret exempel på en insats som vi kunnat utföra tack vare projektet är installation av vattenklosetter i duschhuset, som finns på campingen vid klubbstugan.
Här har det sedan tidigt 90-tal då det byggdes, endast funnits torrdasstunnor vilket inte varit så uppskattat av de som campar och då i synnerhet den kvinnliga delen. Nu är 3 st. WC.stolar monterade och uppkopplade till vårt lokala spillvattennät som är anslutet till det kommunala nätet.3. Integration

Vi vill gärna hävda att Siljan AirPark är ett gott exempel på integration i praktiken. Av de personer och familjer som köpt en tomt och är medlemmar i samfälligheten är endast en (1) från Dalarnas län. Av övriga personer kommer drygt 1/3 från Mälardalen/Stockholm, knappt 1/3 från övriga Sverige och ungefär 1/3 från övriga Europa. Siljan AirPark är lite som ett EU i miniatyr.

Detta skapar en spännande internationell miljö som är en fördel bland annat när vi tar emot internationella gäster. Vi avser även i framtiden fortsätta arbeta med transnationella EU-projekt med olika inriktning, där integrationsprojekt med målgruppen flyktingar och invandrare är något vi diskuterat. Siljan AirPark såsom arbets- och praktikplats kan mycket väl användas i detta avseende.

Sammanfattningsvis vill vi påstå att utformningen av Siljan AirPark grundas på en strävan av att maximalt utveckla ett samspel mellan ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella system, för att vara en flygklubb och ett sportflygfält.

Utfall: I vilken mån vi lyckats med integrationsfrågan är svår att mäta, men vi tycker det fungerar mycket väl i praktiken, vi har inte upplevt några problem. Effekter och lärdomar är dock en långsiktig fråga.

4. Barnperspektiv

Siljan AirPark som företeelse kommer ur de av Europeiska Social Fonden delfinansierade projekten Egna Vingar och School at Work. Projekten bedrevs från 1997 till 2005 med totalbudgetar på sammanlagt drygt 24 000 000 kronor. Den primära målgruppen i dessa projekt har haft ungdomar i behov av särskilt stöd i skolan. Att göra flyg tillgängligt och intressant för alla är en central fråga. Ofta är flyg lockande och spännande för barn, av ”alla åldrar”. Här har vi en stor fördel med att det finns en inneboende kraft i flyget som kan användas som ”morot” och även göras till ett pedagogiskt hjälpmedel. Den stora frågan när det gäller barn är att göra det tillgängligt på ett säkert sätt utan att bli tråkigt.

Som exempel har vi arbetat mycket med att tillverka trampflygplan för piloter mellan 2 och 6 år, vissa flygplan har sedan skänkts till daghem, vissa sålts och några finns kvar hos oss.

Vi har bland annat ofta haft ”skolflygdagar” på flygfältet med korvgrillning och modellflyg.

Ett annat konkret av resultat av nystarten är att en några ungdomar under hösten startat en modellbyggargrupp i flygklubbens lokaler på flygfältet.

Det långsiktigt viktiga med detta projekt är att det har möjliggjort en nysatsning där vi har som målsättning att återstarta barn- och ungdomsverksamheten och samarbetet med skolor igen läsåret 2010/11.

Return to “SiljanAirPark Public Forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests