Ansökan driftsbidrag till Leksands kommun

Anybody can read this forum but only registered Guests can add Posts !

Moderator: lindingmar

johanhammarstrom
SAPS Brilliant Member
Posts: 1007
Joined: Sun Mar 08, 2009 9:04 pm

Ansökan driftsbidrag till Leksands kommun

Postby johanhammarstrom » Tue Nov 03, 2009 11:51 pm

Hej

Det har varit en del turer kring det bidrag som Siljansnäs flygklubb tidigare har haft för att underhålla flygfältet. Flygklubben har haft och har det formella operativa uppdraget kring flygfältet och så har det även varit under den tid flygfältet befann sig i annan ägo i samband med exploateringen.

Nu är det Siljan AirPark samfällighetsförening (SAPS) som äger flygfältet och flygklubben är en av medlemmarna i denna samfällighet och är utsedd till att vara operativt ansvarig för all flygverksamhet kring Siljansnäs flygfält.

Här under följer de kompletterade handlingar som skrivits av Carl Rönn som respresentant för flygklubben och som skickats till Leksands kommun:

Leksands kommun 2009-10-26
Kultur och fritidsförvaltningen
Box 303
793 27 LEKSAND

Att: Dan Söderström

Ansökan om bidrag till drift av föreningsägd anläggning

Siljansnäs Flygklubb tog 1995 över driften av Siljansnäs flygfält från Leksands kommun. Klubben köpte då den kommunägda hangaren samt omgivande mark med klubbstuga medan kommunen behöll ägandet av själva flygfältet.

Vid förhandlingar som fördes mellan klubben och kommunen gjordes då en överenskommelse att klubben skulle få ett årligt driftbidrag för att kunna driva fältet. Bidraget skulle vara i storleksordningen 20 000 kr vilket också utgjorde 1995 års bidrag.

Klubben arrenderade flygfältet av kommunen från 1995 fram till att företaget Aerodrama AB 2006 köpte flygfältet från kommunen i samband med projektet Siljan AirPark. Fram till dess erhöll klubben årligen driftbidraget 20 000 kr. Aerodrama AB försattes i konkurs hösten 2008.

Flygfältet köptes tillbaka av och ägs sedan mars 2009 samfällt av fastighetsägarna på Siljansnäs flygfält där flygklubben ingår. Samfälligheten har beslutat att ansvaret för driften av själva flygfältet skall ligga hos flygklubben med samma villkor som tidigare. En grundläggande anledning är att flygfältet är öppet och brukas av alla klubbmedlemmar och gäster oavsett om man är medlem i samfälligheten eller inte.

Enligt en skrivelse från Kultur och Fritidsförvaltningen 2009-05-25 så bordlades en tidigare ansökan från flygklubben daterad 2009-03-26 med det angivna skälet att det då fortfarande rådde oklarhet vem som ägde flygfältet. Vid kontroll med inskrivningsmyndigheten var det inte någon ny ägaren registrerad utan flygfältet låg då fortfarande i konkursboet.

Det formella inskrivningsdatumet av lagfarten för flygfältet skedde 2009-07-06.
Siljansnäs Flygklubb ansöker härmed åter om driftbidrag på 20 000 kr

För Siljansnäs Flygklubb

Bilaga: Inskrivningsbevis lagfart Björken 200:40

Return to “SiljanAirPark Public Forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest